RECENT JOBS 18 AVAILABLE JOBS FOR YOU

ช่วงเงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่รัชโยธิน

รายละเอียดงาน

 • จัดการประชุมและบันทึกรายงานการประชุมให้เป็นไปตามที่กำหนด
 • สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆและบุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดี
 • มีความคล่องตัวและสามารถติดตามผู้บริหารได้
 • สามารถปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • มีความคล่องตัว ทันสมัย
 • มีความรู้เรื่องงานเอกสาร
 • มีทักษะในการบริหารจัดการเป็นอย่างดี
 • ทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์และทัศนคติดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สวัสดิการ/ผลประโยชน์อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประกันสังคม ประกันสุขภาพ โบนัสตามผลประกอบการ ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟรี เบี้ยเลี้ยงฯลฯ

วิธีสมัคร
แพร บุญศรี
Human Resources Department

Tel : 02-511-5955 ต่อ 802
Mobile : 094-0920-0892
E-mail : Prae@successmore.com

Successmore Being Co.,Ltd.
10/1-2 Ratchadaphisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok Thailand 10900

ช่วงเงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน: กาญจนา-บางบอน

รายละเอียดงาน

รับผิดชอบการงานบริการ กำกับดูแล CS และ STORE ให้สาขาเกิดความเรียบร้อยในสาขาที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงดูแลอำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจสมาชิกในเรื่องการรับสมัคร การขาย บริหารจัดงานด้านเอกสาร รวมถึงความเรียบร้อยของสาขาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

– การบริหารการจัดการสาขาทรัพยากรบุคคล และความพร้อมเพื่อการบริการให้กับนักธุรกิจและสมาชิกเตรียมความพร้อมในเรื่องเอกสารชุดสมัคร
– เตรียมความพร้อมในเรื่องเอกสารชุดสมัคร
– เตรียมความพร้อมในเรื่องเอกสารการขาย รวมถึงสินค้าในแต่ละรอบการขาย
– ดูแลรายรับและรายจ่ายภายในสาขา
– บริหารจัดการดูความเรียบร้อยของสาขาให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท รวมถึงบริหารสาขาให้เกิดประสิทธิภาพ กำลังคน
และความพร้อมของสาขาที่จะให้บริการนักธุรกิจ
– จัดทำรายงานส่งยอดการขายและรายจ่ายประจำวัน
– จัดเก็บข้อมูลชุดสมัคร และเอกสารงานขายทุกประเภท รวมถึงการรับคืนสินค้า และเอกสารอื่นๆ

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุ ระหว่าง 25 – 35 ปี
 • ประสบการณ์ด้านการบริการและดูแลลูกค้า, ลูกค้าสัมพันธ์, บริหารงานขาย 1 ปีขึ้นไป
 • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
 • ความสามารถในการใช้ โปรแกรม Microsoft Office เช่นโปรแกรม Word, Excel
 • ความสามารถในการใช้ Internet เพื่อติดต่อสื่อสาร
 • มีใจรักในงานบริการ

สวัสดิการ/ผลประโยชน์อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประกันสังคม ประกันสุขภาพ โบนัสตามผลประกอบการ ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟรี เบี้ยเลี้ยงฯลฯ

วิธีสมัคร
แพร บุญศรี
Human Resources Department

Tel : 02-511-5955 ต่อ 802
Mobile : 094-0920-0892
E-mail : Prae@successmore.com

Successmore Being Co.,Ltd.
10/1-2 Ratchadaphisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok Thailand 10900

ช่วงเงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน: คลังสินค้าลาดกระบัง

รายละเอียดงาน

ดูแลการวางแผนและทิศทางของกลยุทธ์การดำเนินงาน รวมถึงการบริหารยอดขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่รับผิดชอบให้ประสบความสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป และบริหารงานสต๊อกสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ
 2. ควบคุมการดำเนินงานรับเข้า – เบิกจ่ายและจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินให้มีความถูกต้องและเป็นระบบ รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้าสำเร็จรูป
 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในการรายงานปริมาณพื้นที่จัดเก็บคงเหลือ รวมถึงแจ้งเตือนในกรณีที่พื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอ
 4. กำกับการดูแลและบริหารงานจัดส่ง (Outsource) ทั้งในส่วนของการวางแผนการจัดส่ง การคัดเลือกบริษัทขนส่ง และการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดส่งที่เกิดขึ้น
 5. ประเมินผลผู้รับเหมาขนส่ง พร้อมแนะนำการแก้ไข พัฒนา หรือนำข้อมูลไปพิจารณาการต่อสัญญา
 6. กำกับดูแล และแก้ไข ปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงาน
 7. ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามข้อกำหนดขององค์กร
 8. วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปี

คุณสมบัติ

 • อายุ 30 – 40 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี ในงานบริหารผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการเจรจาต่อรองการนำเสนอ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทัศนคติในการทำงานดี
 • มีความสามารถในการทำงานภายใต้ความกดดัน และมีความเป็นผู้นำ และทักษะการบริหารงานทีม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด เขียน อ่านได้ดี

สวัสดิการ/ผลประโยชน์อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประกันสังคม ประกันสุขภาพ โบนัสตามผลประกอบการ ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟรี เบี้ยเลี้ยงฯลฯ

วิธีสมัคร
แพร บุญศรี
Human Resources Department

Tel : 02-511-5955 ต่อ 802
Mobile : 094-0920-0892
E-mail : Prae@successmore.com

Successmore Being Co.,Ltd.
10/1-2 Ratchadaphisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok Thailand 10900

ช่วงเงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่รัชโยธิน

รายละเอียดงาน

 • จัดทำ/ตรวจสอบเอกสารศุลกากรกระทรวงต่างประเทศหรือฑูตเพื่อดำเนินการส่งออก
 • จัดส่งเอกสาร/สินค้า ทั้งในแนะต่างประเทศ
 • ดูแล/จัดเก็บเอกสารควบคุมภายในบริษัท
 • ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างประเทศ
 • อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านงานเอกสารและใช้เครื่องใช้สำนักงานได้
 • ความละเอียดรอบคอบ การสังเกต การติดตามงาน การจัดลำดับความสำคัญของงาน และการประสานงาน
 • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
 • ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่นโปรแกรม Word, Excel
 • มีใจรักในงานบริการ
 • มีความรู้ด้านโปร์ดักจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ/ผลประโยชน์อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประกันสังคม ประกันสุขภาพ โบนัสตามผลประกอบการ ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟรี เบี้ยเลี้ยงฯลฯ

วิธีสมัคร
แพร บุญศรี
Human Resources Department

Tel : 02-511-5955 ต่อ 802
Mobile : 094-0920-0892
E-mail : Prae@successmore.com

Successmore Being Co.,Ltd.
10/1-2 Ratchadaphisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok Thailand 10900

ช่วงเงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่รัชโยธิน

รายละเอียดงาน

รับวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเช็ค พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่าย และรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน จัดทำสรุปรายละเอียดเช็คจ่ายที่ยังไม่มีผู้มารับ ตรวจนับเช็คคงเหลือ จัดทำรายงาน ตรวจทานความถูกต้องของใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยและจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ขอเบิก เปิดใบเสร็จ, ใบสำคัญรับ

คุณสมบัติ

 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี
 • ควรมีประสบการณ์ในงานด้านขั้นตอนและเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อวัตถุดิบ/สินค้า ขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานการเงินจ่าย รายละเอียดเงื่อนไขการชำระเงินของเจ้าหนี้ และความรู้เกี่ยวกับเช็ค
 • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
 • ความละเอียดรอบคอบ การสังเกต การติดตามงาน การจัดลำดับความสำคัญของงาน และการประสานงาน
 • ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับพอใช้
 • ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่นโปรแกรม Word, Excel
 • มีใจรักในงานบริการ

สวัสดิการ/ผลประโยชน์อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประกันสังคม ประกันสุขภาพ โบนัสตามผลประกอบการ ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟรี เบี้ยเลี้ยงฯลฯ

วิธีสมัคร
แพร บุญศรี
Human Resources Department

Tel : 02-511-5955 ต่อ 802
Mobile : 094-0920-0892
E-mail : Prae@successmore.com

Successmore Being Co.,Ltd.
10/1-2 Ratchadaphisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok Thailand 10900

ช่วงเงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่รัชโยธิน

รายละเอียดงาน

ควบคุม ดูแล การจัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์สำนักงาน และอุปกรณ์การก่อสร้าง จัดซื้อจัดจ้างการเช่าสถานที่ หรือทรัพย์สินอื่นๆ ภายในองค์กร ควบคุมดูแลการออกเอกสาร
จัดเก็บ และการรวบรวมใบรายการสั่งซื้อ พร้อมทั้งประเมินและจัดทำรายงานการประเมินของผู้ขาย เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ขั้นต่ำ 5 ปีในการจัดซื้อ มีประสบการณ์ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้ออย่างน้อย 2 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาการจัดการธุรกิจหรือเกี่ยวข้อง
 • มีความขยันและ การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความเป็นผู้นำ บริหารจัดการได้ดี
 • แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • ทำงานเป็นทีมได้
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองที่ดี ฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรู้มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดี

วิธีสมัคร
แพร บุญศรี
Human Resources Department

Tel : 02-511-5955 ต่อ 802
Mobile : 094-0920-0892
E-mail : Prae@successmore.com

Successmore Being Co.,Ltd.
10/1-2 Ratchadaphisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok Thailand 10900

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ดูแลจัดการคำสั่งซื้อและประสานงานระหว่างซัพพลายเออร์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบและประสานงานส่งมอบระหว่างซัพพลายเออร์ในประเทศและต่างประเทศ
 • ทำหน้าที่ดำเนินการซื้อเมื่อจำเป็นและรายงานการสั่งซื้อตามความจำเป็น
 • ตรวจสอบคำสั่งการเรียกร้องในการที่จะตรวจสอบความถูกต้องตามข้อกำหนด
 • เตรียมความพร้อมดูแลรักษาและการตรวจสอบการจัดซื้อและไฟล์รายงานและรายการราคา
 • จำเป็นต้องเดินทางเป็นครั้งคราวที่ในการตรวจสอบและให้การสนับสนุนสำนักงานอื่นซื้อกิจกรรม
 • ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังและการถ่ายโอนสินค้าคงคลังที่สมบูรณ์แบบ เพื่อจุดประสงค์ในการทำบัญชี
 • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่เสร็จแล้วโดยการประสานงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเช่นวัสดุการวางแผนและการจัดหาการควบคุมสินค้าคงคลังและโลจิสติกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร
 • เปรียบเทียบราคารายละเอียดและวันที่ส่งมอบเพื่อตรวจสอบการเสนอราคาที่ดีที่สุดให้ซัพพลายเออร์อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความมั่นใจในชีวิตประจำวันการดำเนินงานการจัดซื้อในสำนักงานทั้งหมดตอบสนองความต้องการของบริษัท
 • รับผิดชอบสำหรับการผลิตการ จัดซื้อ วิเคราะห์ซัพพลายเออร์ในการปรับปรุงการให้บริการและการดำเนินการทำสัญญา
 • ช่วยเหลือและจัดการการจัดซื้อทีมกับ บริษัท อื่น ๆ ในการควบคุมงบประมาณโครงการจัดซื้อทั้งหมด
 • ให้คำแนะนำสำหรับการพัฒนาหรือการปรับปรุงขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างภายใน

สวัสดิการ/ผลประโยชน์อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประกันสังคม ประกันสุขภาพ โบนัสตามผลประกอบการ ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟรี เบี้ยเลี้ยงฯลฯ

ช่วงเงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่รัชโยธิน

รายละเอียดงาน

ดูแลการวางแผนและทิศทางของกลยุทธ์การดำเนินงาน รวมถึงการบริหารยอดขายของกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่รับผิดชอบให้ประสบความสำเร็จเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร

คุณสมบัติ

 • อายุ 25 – 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 5-10 ปี ในงานบริหารผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
 • มีทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาการเจรจาต่อรองการนำเสนอ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทัศนคติในการทำงานดี
 • มีความสามารถในการทำงานภายใต้ความกดดัน และมีความเป็นผู้นำ และทักษะการบริหารงานทีม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด เขียน อ่านได้ดี

วิธีสมัคร
แพร บุญศรี
Human Resources Department

Tel : 02-511-5955 ต่อ 802
Mobile : 094-0920-0892
E-mail : Prae@successmore.com

Successmore Being Co.,Ltd.
10/1-2 Ratchadaphisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok Thailand 10900

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุยอดขายและผลกำไรตามเป้าหมายที่กำหนด
 • บริหารยอดขายและกำไร รวมถึงรายได้อื่นจากการขายและการทำการตลาดแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเพื่อบรรลุเป้าหมาย
 • วางแผนการสรรหาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย มีสินค้าใหม่ขายดีอย่างสม่ำเสมอเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และการแข่งขันในตลาดออนไลน์ และบรรลุแผนงาน
 • เจรจาต่อรองและวางแผนการทำโปรโมชั่นและการตั้งราคาเพื่อให้สอดคล้องกับการแข่งขันและการตอบสนองของลูกค้า
 • ริเริ่มนวัตกรรมด้านการจัดการสินค้า รวมถึงการริเริ่มพัฒนาสินค้ารูปแบบใหม่
 • วิเคราะห์ข้อมูลการตลาดของกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลการปฎิบัติ
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับบริษัทคู่ค้า เพื่อประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ
 • กำหนดแนวทางการพัฒนาผลิคภัณฑ์ร่วมกับฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริษัทคู่ค้า

สวัสดิการ/ผลประโยชน์อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประกันสังคม ประกันสุขภาพ โบนัสตามผลประกอบการ ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟรี เบี้ยเลี้ยงฯลฯ

ช่วงเงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่รัชโยธิน

รายละเอียดงาน

 • ติดต่อประสานงานภายในแต่ละแผนก
 • ดูเนื้อหาข้อมูลทั้งบริษัท สินค้า แผน อีเว้นท์
 • ประสานงานกับสมาชิกในแต่ละประเทศได้

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 23-35 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • เข้ากับผู้อื่นได้ดี เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพตัวเองเสมอ
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • สามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจและรวดเร็ว
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
 • ทันสมัย คล่องตัว คล่องแคล่ว มีความพร้อมอยู่เสมอ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • สามารถแปลหนังสือได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีสมัคร
แพร บุญศรี
Human Resources Department

Tel : 02-511-5955 ต่อ 802
Mobile : 094-0920-0892
E-mail : Prae@successmore.com

Successmore Being Co.,Ltd.
10/1-2 Ratchadaphisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok Thailand 10900

สวัสดิการ/ผลประโยชน์อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประกันสังคม ประกันสุขภาพ โบนัสตามผลประกอบการ ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟรี เบี้ยเลี้ยงฯลฯ

ช่วงเงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่รัชโยธิน

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนจัดทำ สื่อ และโปร์โมชั่นออนไลน์ วิเคราะห์ เข้าใจความต้องการของลูกค้าและสร้างความสัมพันธ์ผ่านช่องทางการตลาดดิจิทัล
 • ประสานงานกับสื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของบริษัท และการส่งข้อมูลข่าวสารให้ในแต่ละเดือน
 • เขียนข่าว บทความ โฆษณา ลงสื่อต่างๆ
 • ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ทุกกิจกรรมของบริษัท และนักธุรกิจ
 • ติดตามผลตอบรับของกลุ่มผู้รับข้อมูลข่าวสารทั้งในและภายนอกองค์ และตรวจสอบการลงสื่อประเภทต่างๆ ในแต่ละเดือน

วิธีสมัคร
แพร บุญศรี
Human Resources Department

Tel : 02-511-5955 ต่อ 802
Mobile : 094-0920-0892
E-mail : Prae@successmore.com

Successmore Being Co.,Ltd.
10/1-2 Ratchadaphisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok Thailand 10900

คุณสมบัติ

 • เพศชาย-หญิง อายุ ระหว่าง 25 – 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงาน การสื่อสารองค์กร มา 1-3 ปี
 • มีความรู้ในเรื่องของ การประชาสัมพันธ์ในองค์กร สื่อประเภทต่างๆ
 • มีความรู้ความสามารถในเรื่องเขียนข่าว ,คำประชาสัมพันธ์
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

สวัสดิการ/ผลประโยชน์อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประกันสังคม ประกันสุขภาพ โบนัสตามผลประกอบการ ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟรี เบี้ยเลี้ยงฯลฯ

ช่วงเงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน: โรงงานลาดกระบัง

รายละเอียดงาน

 • ผลิตสินค้าประเภทบริโภค

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุระหว่าง 23-35 ปี
 • ประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี
 • เข้ากับผู้อื่นได้ดี เรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพตัวเองเสมอ
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
 • สามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจและรวดเร็ว
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

วิธีสมัคร
แพร บุญศรี
Human Resources Department

Tel : 02-511-5955 ต่อ 802
Mobile : 094-0920-0892
E-mail : Prae@successmore.com

Successmore Being Co.,Ltd.
10/1-2 Ratchadaphisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok Thailand 10900

สวัสดิการ/ผลประโยชน์อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประกันสังคม ประกันสุขภาพ โบนัสตามผลประกอบการ ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟรี เบี้ยเลี้ยงฯลฯ

ช่วงเงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่รัชโยธิน

รายละเอียดงาน

รับผิดชอบออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่สนับสนุนทางการตลาดต่างๆ ร่วมพิจารณาผลิตภัณฑ์ที่จะออกใหม่ ออกแบบ สื่อโฆษณาต่างๆ ที่สนับสนุนภาพลักษณ์องค์กร รวมทั้งการออกแบบป้ายต่างๆ ในสาขาใหม่ และกิจกรรมของบริษัท รวมทั้งบริษัทในเครือ

คุณสมบัติ

 • จบปริญญาตรี หรือสูงกว่า จบสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
 • เชี่ยวชาญ indesign / illustrator / photoshop
 • ความสามารถในการใช้ โปรแกรม Microsoft Office เช่นโปรแกรม Word, Excel
 • ทำงานเร็ว และหลากหลายสไตล์
 • มีความเข้าใจธรรมชาติงานนิตยสารและงานออกแบบ
 • มีความรับผิดชอบต่องาน, สามารถยืดหยุ่นเวลาทำงานได้
 • เข้าใจงานสื่อและสิ่งพิมพ์
 • มีความคิดที่ทันสมัยเป็นผู้นำเทรนแฟชั่น
 • หากสามารถตัดต่อ VDO และใช้งาน Facebook, Website, Online Media และ 3d max จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนคติที่ดี จิตใจแข็งแกร่ง ใจเย็น เป็นผู้ใหญ่ รับผิดชอบ อีคิวสูง แยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวได้
 • มีประสบการณ์ด้านงาน magazine หรือ โฆษณา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ/ผลประโยชน์อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประกันสังคม ประกันสุขภาพ โบนัสตามผลประกอบการ ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟรี เบี้ยเลี้ยงฯลฯ

วิธีสมัคร
แพร บุญศรี
Human Resources Department

Tel : 02-511-5955 ต่อ 802
Mobile : 094-0920-0892
E-mail : Prae@successmore.com

Successmore Being Co.,Ltd.
10/1-2 Ratchadaphisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok Thailand 10900

ช่วงเงินเดือน: ตามโครงสร้างบริษัท

สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่รัชโยธิน

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุระหว่าง 28-45 ปี
 • วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านการทำความสะอาด จะได้รับพิจารณาพิเศษ

สวัสดิการ/ผลประโยชน์อื่น ๆ (ถ้ามี)
ประกันสังคม ประกันสุขภาพ โบนัสตามผลประกอบการ ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟรี เบี้ยเลี้ยงฯลฯ

วิธีสมัคร
แพร บุญศรี
Human Resources Department

Tel : 02-511-5955 ต่อ 802
Mobile : 094-0920-0892
E-mail : Prae@successmore.com

Successmore Being Co.,Ltd.
10/1-2 Ratchadaphisek Rd., Chatuchak, Chatuchak, Bangkok Thailand 10900